“ARMO” sha vihet në sekuestro konservative

Ne 22.10 2019 PËRMBARUES GJYQËSOR GENTIAN FRANGU ka dorzuar ne QENDRES KOMBETARE TE BIZNESIT (QKB) Vendosjen e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore shoqerse .Shoqerise

“ARMO” .sh.a. me NIPT J829 16498 D dhe administratorë

Cristophe, François, Bernard Darbord,

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË

PËRMBARUES GJYQËSOR GENTIAN FRANGU

Adresa Bulevardi ”Bajram Curri”, Pallali DULAKU/, Shkalla nr. 2, Tirane. Tel 044 51 47 50 gentifrangu@htmail.com

GF Tirane .me 22.10.2019

URDHER

PER VENIEN E SEKUESTROS KONSER VATIVE

Drejtuar: QENDRES KOMBETARE TE BIZNESIT (QKB)

Per: -Pales debitore Shoqeria ”ARMO” sh.a

Adresa : Kompleksi “Green Park” Kulla 1, Kati 3-te, -Tirane

Per dijeni :Perfaqesuesve te kreditoreve –Av Bashkim Merkaj dhe z. Taf koleci.

Unë Gentian Frangu, përmbarues gjyqësor privat, pasi studiova materialet e dosjes përmbarimore

dhe në zbatim të “Urdherit Ekzekutues” Nr.5758 Dt.11 .06. 2018 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane,

KONSTATOJ.

Se është depozituar kërkesa e palës kreditore se bashku me vendimin Nr.5758 Dt.11 .06. 2018 te

Gjykates se Rrethit G jyqesor Tiraane. me pale dhe objekt:

Kreditor : 505 kreditore te perfaqesuar nga Av Bashkim Merkaj dhe z. Taf Koleci

Debitor : Shoqeria “ARMO” sh.a

Objekti : Pagim shume.

Per sa me lart. Meqene se afati per ekzekutim vullnetar ka perfunduar, nga ana e jonë është marrë vendimi i kalimit ne ekzekutim të detyrueshem te titullit ekzekutiv dhe për rrjedhoje për ekzekutimin e tij, duhet të kryhet vendosja e masës së bllokimit të dokumentacionit prane Qendres Kombetare te Biznesit (QKB) duke vendosur masen e sekuestros mbi aksionet e pales debitore.

Për këtë arsye në bazë të nenit 527 dhe 593 te K.pr.Civile, URDHËROJ.

1- Vendosjen e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore shoqerse .Shoqerise

“ARMO” .sh.a. me NIPT J829 16498 D d he administratorë C ristophe, François, Bernard Darbord,

aksionet e se ciles do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

2- Për veprimin apo mosveprimin tuaj, duhet te n’a vini në dijeni shkresërisht brenda afatit ligjor.

3- Per personat që bëhen pengesë ne zbatimin e ketìj urdheri do të merren te gjitha masat e parashikuara ne neni 598 e në vijim te K.Pr.Civile. .si dhe ne rast se ka vend do te kerkohet ndjekje penale ne baze te dispozitiive te Kodit Penal.

4- Ky urdhër mbahet ne ne disa kopje dhe ju njoftohet palëve. të cilat ne baze te nenit 610 te K.Pr .C kanë të drejtën e an kimit në gjykatën e rrethit gjyqesor brenda 5 ditëve nga marja dijeni.

NIPT L38123901D

NR.LICENSE LN-67Z6-08-20

Shenim – Materialet jane publikuar ne faqen e FB te naftetareve Ballsh

Be the first to comment

Lini një Përgjigje